Меню
Профил
Език

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата политика за поверителност („Политиката“) предоставя информация за личните данни, които „Интеро БГ“ ООД обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си.


1. Какво са лични данни:

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.под.2. Какви лични данни обработваме:

С оглед изпълнение на нашите задължения с Вас по договора ни за продажба и доставка на стоки, за предоставяне на информация, свързана с нашата дейност, промотиране на нашите продукти, анализи и проучвания за подобряване и развитие на нашите услуги ще обработваме следните Ваши категории лични данни:

       (1) имена - име, фамилия;
       (2) пощенски адрес;
       (3) адрес на електронна поща;
       (4) телефон за връзка;

       (5) Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към нас;

       (6) Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

       (7) Записи от телефонни разговори, когато се свържете с нас по телефон с цел подобряване на нашите услуги;

       (8) Информация, свързана с кандидатстване за кредит при наш партньор. В тези случаи действаме от тяхно име като обработващи.

       (9) Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес, демографски данни и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните платформи.


„Интеро БГ“ ООД не събира и не обработва лични данни на лица под 16-годишна възраст. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.


„Интеро БГ“ ООД не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.3. На кого споделяме личните Ви данни:

„Интеро БГ“ ООД използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. 

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. 

Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на „Интеро БГ“ ООД са задължени по закон или по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни.


„Интеро БГ“ ООД ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

        

        (1) Външни доставчици на услуги - част от получателите на лични данни могат да бъдат дружества, извършващи доставка, дружества, извършващи монтаж, куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от Интеро БГ, хостинг компании и търговски агенти и др.

        (2) Компетентни органи на власт - предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство.

        (3) При преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи, „Интеро БГ“ ООД ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към приобретателя на тези дялове или активи, и така както е необходимо за прехвърляне на собствеността, след като получаващата страна се съгласи да обработва Вашите лични данни и да прилага нужните мерки за тяхната защита по начин, който съответства на приложимото законодателство.4. Сигурност на данните Ви

„Интеро БГ“ ООД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване чрез надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с „Интеро БГ“ ООД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения.

В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, „Интеро БГ“ ООД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.5. Какви са Вашите законови права?

По всяко време можете да поискате от нас да Ви предоставим информация за личните данни, които са събрани и съхраняваме за Вас.

Можете също така да изискате„Интеро БГ“ ООД да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.  

„Интеро БГ“ ООД осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо „Интеро БГ“ ООД. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.


Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:

        (1) Право на достъп - имате право да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като данните, които имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не ви е била предоставена посредством тази Политика, да потвърдим, че обработваме Ваши лични данни. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.

        (2) Право на коригиране - имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Можете да поискате от нас да поправим или допълним ваши неточни или непълни лични данни.

        (3) Право на ограничаване - имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:

 • тяхната точност се оспорва, за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
 • обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
 • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

 • ако имаме Вашето съгласие; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
 • за да се защитят правата на Интеро БГ ООД или на друго физическо или юридическо лице.

        (4) Право на преносимост - по Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.

        (5) Право на изтриване - Можете да поискате да изтрием вашите лични данни в следните случаи:

 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
 • сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
 • упражнявате законно право на възражение; или
 • са били незаконно обработвани; или
 • е налице правно задължение в тази връзка. 

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

 • за да изпълним наше законово задължение (напр. за гаранционни срокове или финансово-счетоводна отчетност); или
 • за да установим, упражним или защитим наша правна претенция;

        (6) Право на възражение - Можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че основните ви права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

        (7) Право на подаване на жалба - в случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни - Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) - София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.6. Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:

        (1) Срок - ще се опитаме да изпълним Ваши искания за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в законоустановения срок от 30 (тридесет) дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане, за което ще Ви уведомим непременно преди изтичането на този срок.

        (2) Ограничаване на достъпа - в определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.

        (3) Невъзможност за идентификация - в някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

        (4) Упражняване на Вашите законови права - за да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в края на тази политика адреси.7. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на продажба и доставка на стоки, докато са ни необходими за изпълнение на доставката, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци на дружеството, както и като доказателство за изпълнение на договорните ни задължения по договора за продажба и доставка на стоки.8. Употреба на бисквитки на Сайта

„Интеро БГ“ ООД ползва функционални бисквитки по отношение на локацията на потребителите -  държава, регион, часови пояс, IP адрес, както и техните интереси по отношение на продуктите на Компанията, за функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Повече детайли за вида и целите на използваните на уебсайта ни бисквитки можете да откриете в Политиката ни за използване на бисквитки.9. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-долу на тази страница.10. Данни за контакт:

„Интеро БГ“ ООД, ЕИК 203725753
Пощенски адрес: ул. „Матинчеви градини” № 13, ап. 2

телефон: 0888665858
E-mail: info@intero.bg
Длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД): Мария Колева

„Интеро БГ“ ООД
В сила от: 01.01.2022 г.
Последна версия: 12.01.2022 г.