Меню
Профил
Език

Условия за рекламация

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.


2. “Интеро БГ” ООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.


3. При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. 

Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. 

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. 

Потребителят следва да уведоми дружеството на e-mail info@intero.bg за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените стоки или посочвайки нейният номер и дата. За улеснение на потребителите и по-бързата обработка на искането за рекламация, може да се използва електроннен формуляр за рекламации.

Адрес за рекламации и жалби: гр. Пловдив, ул. „Матинчеви градини” № 13, ап. 2


4. При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.


5. Гаранцията за мебели, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на “Интеро БГ” ООД  или посочен от Интеро БГ подизпълнител.

Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група, “Интеро БГ” ООД поема гаранция само при доказан производствен дефект. 


6. Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.


7. Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “Интеро БГ” ООД не отговаря за тези недостатъци.


8. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години, за всички мебели , считано от доставянето на потребителската стока, независимо от това дали производителят или “Интеро БГ” ООД е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.


9. Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинални документи, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от “Интеро БГ” ООД.


10. При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “Интеро БГ” ООД.


11. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, “ИНТЕРО БГ” ООД  е длъжно да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. 

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 

Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “ИНТЕРО БГ” ООД и Потребителя за решаване на спора.


12. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато “ИНТЕРО БГ” ООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


13. Гаранцията не влиза в сила при:

- в случай на не предоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;

- в случай на повреди причинени при транспорт на клиентската поръчка от клиента, качване на клиентската поръчка от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети;

- неправилен монтаж (започнат/ извършен);

- при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от клиента или не оторизиран от Интеро БГ сервизен (монтажен) център;

- в случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от Потребителя);

- в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

- в случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта;

- при не съдействие от страна на Потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното( снимков материал и др.);

- преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител;

- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / ;

- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.

- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.


14. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.


15. Стоките и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски. 

Задълженията на Интеро БГ по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/ или дистрибуторите на представяните продукти.


16. “ИНТЕРО БГ” ООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП.