Меню
Профил
Език

Категории

Доставка и плащане

ДОСТАВКА

1. Интеро БГ извършва доставки чрез подизпълнители и куриери само на територията на Република България, до посочен от Потребителя адрес. Интеро БГ си запазва правото да променя подизпълнителя и/или куриера, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на цената и срока на доставка.


2. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.intero.bg или договорено с Потребителя.


3. Преди изпращане на поръчаната стока, Интеро БГ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.


4. При загуба на продукта при доставката, Потребителят има право да му бъде изпратен друг продукт или на съответно възстановяване на цената.


5. Интеро БГ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.


6. Сроковете за доставка на стоките са, както следва:

   6.1. За доставка на налични стоки срокът на доставка е до 7 (седем) работни дни;

   6.2. За доставка на неналични стоки или стоки в склад на производител, Интеро БГ ще се свърже с Потребителя по телефон или електронна поща с информация за срока за доставка на стоката по направената поръчка;

   6.3. При избрано плащане по банков път сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на цената на поръчката по банковата сметка на „Интеро БГ“ ООД.

  6.4. Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Интеро БГ бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка започва да тече от момента, в който Интеро БГ получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на подизпълнителя на доставката или куриера. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.


7. В случай на забавена доставка от страна на Интеро БГ е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок, но общо не повече от 5% от цената на стоката със забавена доставка. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на доставка, Клиентът има право да развали едностранно договора, като "Интеро БГ" ООД връща на клиента платената авансово сума и му заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на стоката със забавена доставка.


8. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на Интеро БГ в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. 


9. И в двата случая по точки 7 и 8 неустойката се изплаща при поискване.


10. При повече от три случая на невъзможност за уточняване на дата на доставка с Потребителя, относно доставката на конкретна поръчка по вина на последния, поръчката се анулира, като платената авансово сума остава като неустойка при Интеро БГ и Потребителят не може да иска възстановяване на цената.

Невъзможност за уточняване на дата на доставка може да се изразява в неосъществен телефонен разговор на посочения от Потребителя телефонен номер/номера, липса на предоставена възможност на служител на Интеро БГ да предложи дата на доставка и други такива. 


11. При повече от три отлагания/промени в срока на доставка на конкретна поръчка от страна на Потребителя след първоначална заявена готовност за доставка от страна на Интеро БГ или общ максимален срок на отлагане повече от 30 календарни дни, поръчката 

- се анулира едностранно от Интеро БГ, като платената авансово сума остава като неустойка при Интеро БГ и Потребителят не може да иска възстановяване на цената

или 

- при съгласие (съгласието от Интеро БГ е с незадължителен характер и се дава по преценка на Интеро БГ след молба на клиента) от Интеро БГ за отлагане на доставката повече от 30 календарни дни след първоначална заявена готовност за доставка от страна на Интеро БГпо молба на клиента,  "Интеро БГ" ООД начислява дневна такса в размер на 1% от цената на стоката за съхранението й в склада на "Интеро БГ" ООД за времето до договорената с клиента допълнително дата за получаване на поръчката от клиента.


12. Виновното неявяване  на уговорената дата, от страна на купувача (Потребител), автоматично води до начисляване на транспортни разходи (в размер на по 15 лв.)  за всяка от последващи допълнително уговорени доставки. 

В случай на три извършени доставки до адрес на клиента и виновно неприета стока от Потребителя, поръчката се анулира, като платената авансово сума от клиента остава като неустойка при Интеро БГ и Потребителят не може да иска възстановяване на цената.

За виновно неявяване /неприемане/ се счита: всяко неявяване, което не е заявено предварително или е заявено в деня на уговорената дата за доставка без основателна обективна причина или форсмажорно обстоятелство /наводнение, пожар, земетресение, смърт на лицето, негови близки или роднини/.


13. Доставката се извършва до възможно най - близкото място до входа на сградата или вратата на двора при къщи, но не и до входната врата на жилището на Потребителя. За такова "място" се счита възможната най - близка точка, на която може да се паркира превозното средство на Търговеца, подизпълнителят на доставката или куриера.


14. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване, като Интеро БГ няма задължение за разнасяне на доставените стоки. Получаването на стока се извършва пред отворените врати на превозното средство.


15. Интеро БГ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Интеро БГ информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.


16. Цената за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката.


17. Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

- Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

- Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива.

- Райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.


18. Интеро БГ не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на подизпълнителя на доставката или куриера, извършващ доставката и/или поради форсмажорни, независещи от Интеро БГ обстоятелства. 

Интеро БГ  не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията си, ако то се дължи на „Непреодолима сила“. За такава се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на Договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, снегонавявания, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици.


19. При предаване на доставената стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.


20. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на подизпълнителя на доставката или куриера и незабавно да уведоми Интеро БГ по телефон или ел.поща: info@intero.bg.


21. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на подизпълнителя на доставката или куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен Интеро БГ по телефон или ел.поща: info@intero.bg, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.


22. При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, Потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, Потребителят има право да развали договора при условията на точка 7 от раздел VIII. ДОСТАВКА


23. Интеро БГ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на www.intero.bg без друго известие.
ПЛАЩАНЕ

1. Потребителят може да заплати цената на поръчката, като използва по свой избор един от следните способи:

  (1) Плащане с Дебитна/кредитна карта - чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, VISA Electron, MasterCard;

  (2) Банков превод – плащането се извършва, като в "Основание за плащане" задължително се въведе номера на поръчката. 

  (3) Плащане чрез ePay акаунт

  (4) Плащане в офис на EasyPay 

  (5) Наложен платеж ако фигурира като метод на плащане в момента на поръчката

  (6) Покупка на изплащане – Покупка на изплащане е възможна при покупки на обща стойност над 150 лв. Потребителят може да кандидатства за покупка на кредит към една от партньорските фирми на “Интеро БГ” ООД, предлагащи финансиране на покупки на изплащане. Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Интеро БГ не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Интеро БГ не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.


2. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. 


3. С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Интеро БГ пълната цена (или частта от цената на поръчката уговорена с Интеро БГ) в срок от 2 /два/ работни дни от потвърждаване на Поръчката от Интеро БГ. 


4. Ако в срок до 2 /два/ работни дни от потвърждаване на Поръчка от Интеро БГ, Цената на Поръчката (или частта от цената на поръчката уговорена с Интеро БГ) не е платена на „Интеро БГ“ ООД , Поръчката се счита за автоматично отменена и Интеро БГ не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.


5. В случай на плащане чрез “наложен платеж”(ако е достъпен като метод на плащане при поръчката), при доставката Потребителят получава от куриера касова бележка и фактура(ако Потребителят е юридическо лице или физическо лице, което е посочило данни за фактура), в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка, монтаж, ако има такъв, такса наложен платеж. Потребителят предава на куриера сума, равна на общата стойност (включваща цена на стоката, цена на доставка, цена на монтаж, такса наложен платеж), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката, посочена в касовата бележка от куриера на Потребителя), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол, Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „Интеро БГ“ ООД сумата, представляваща пълната цена на поръчката.


6. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.


7. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.


8.  Интеро БГ не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Интеро БГ.